Home page > Městská policie Praha

Městská policie Praha

Městská policie hlavního města Prahy (MP Praha) byla zřízena obecně závaznou vyhláškou č. 5/1992 Sb. na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 26. března 1992. Orgánem města se stala od 1. ledna 2003.

Na celém území metropole zabezpečuje městská policie místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plní další úkoly vyplývající ze zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů nebo jiných zákonů. Konkrétně se jedná o zajištění ochrany a bezpečnosti osob a majetku, dohled nad dodržováním pravidel občanského soužití, dodržováním obecně závazných vyhlášek a nařízení obce, nebo dohled nad bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích. Podílí se na prevenci kriminality a odhaluje přestupky, které jsou v působnosti Prahy.

Ředitelství MP Praha, jeho přímo podřízené útvary a Centrální operační středisko (COS) sídlí v Korunní ulici v Praze 10. Vlastní činnost zabezpečuje 15 strategicky rozmístěných obvodních ředitelství a specializované útvary s celoměstskou působností: Hlídkový útvar, Poříční útvar, Útvar psovodů, skupina Taxi a Jízdní skupina. Od roku 2000 působí v rámci MP Praha samostatné Oddělení prevence. Vzdělání a rekvalifikaci zaměstnanců zajišťuje vlastní akreditované zařízení Útvar vzdělávání. Městská policie spravuje útulky pro opuštěná zvířata v Troji a v Dolních Měcholupech, včetně odchytové služby a veterinární asanace. Hlídka ve speciálním vozidle zajišťuje odvoz podnapilých osob na protialkoholní záchytnou stanici.

Strážníci hlídkují na vodě, v lesích, zajišťují preventivní programy pro všechny cílové skupiny, podílí se na bezpečnostních opatřeních. V rámci akce Jehla zajišťují sběr nebezpečného odpadu, během školního roku dohlížejí u škol na přechody pro chodce a poskytují preventivní a informační servis pro Pražany i turisty.

 

Fotogalerie

Nahoru